REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

MICHELIN JUNIOR BIKE 2018” 17.06.2018 r.
odcinek Al. J. M. Piłsudskiego w Olsztynie (hala Urania).

 

Organizatorem Imprezy „MICHELIN JUNIOR BIKE” (dalej zwana też „IMPREZĄ”) EVENTAGE Małgorzata Mikulik z siedzibą przy ul. Żytniej 16/ 48, 01-014 Warszawa, NIP: 526-153-14-43 na zlecenie Michelin Polska S.A. z siedzibą w Olsztynie, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000163137, kapitał zakładowy: 979.920.576,00 zł wpłacony w całości, NIP: 739-020- 38-25, Regon: 510008834. Michelin Polska S.A.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest   Michelin Polska S.A. z siedzibą w Olsztynie, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn ( dalej określany również jako „Administrator”). Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w Michelin Polska SA jest p. Zofia Ramus.
 2. Dane osobowe  przetwarzane będą zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119, s. 1; „RODO").
 3. Z Administratorem można się skontaktować  pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt.1 lub pod adresem e-mail: kontakt_IODO|michelin.com| |kontakt_IODO|michelin.com.
 4. Dane osobowe   będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy Michelin Junior Bike,  na podstawie zgody. Zgoda  może zostać cofnięta jednakże przetwarzanie wykonywane przed jej cofnięciem pozostaje zgodne z prawem.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty  udziału w imprezie Michelin Junior Bike.
 6. Dane osobowe  będą powierzone do przetwarzania   na podstawie odrębnej umowy innym podmiotom przetwarzającym dane, w tym: Agencji Eventage Małgorzata Mikulik oraz jej podwykonawcom a także innym Spółkom Grupy Michelin.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 8. Przysługuje Pani /Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 9. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane  przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.  Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 11. Dane osobowe  nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 12. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w imprezie Michelin Junior Bike.

TERMIN I MIEJSCE

 1. Impreza odbędzie się w dniu 17.06.2018 r. w Olsztynie, przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, przy hali Urania.
 2. Miejsce, godzina startu oraz szczegóły rajdu rowerowego są dostępne na stronie internetowej: www.juniorbike.michelin.pl, zwanej dalej „Stroną Internetową”.
 3. W przejeździe dzieci-rowerzystów mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy Rajdu, zarejestrowani na stronie www.juniorbike.michelin.pl, tj. dzieci w wieku 6-10 lat (decyduje rok urodzenia dziecka, a nie data urodzin dziecka) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu za zgodą wyrażoną przez Rodzica lub Opiekuna Prawnego wyrażoną w chwili rejestracji.
 4. Każdy Uczestnik Rajdu zgłasza się w dniu Imprezy z Rodzicem lub pełnoletnim opiekunem za zgodą Rodziców (dalej zwanych opiekunem). W dniu Imprezy, w punktach rejestracyjnych opiekun Uczestnika Rajdu odbierze pakiet startowy zawierający kask i numer startowy w danej kategorii wiekowej dziecka.
 5. Uczestnicy Rajdu pokonują trasę na własnym rowerze i kasku otrzymanym od Michelin.
 6. Po odbiorze numeru startowego i kasku, należy zgłosić się najpóźniej 45 minut przed rozpoczęciem rajdu w danej kategorii wiekowej. Zalecamy przyjście godzinę przed rozpoczęciem STARTU.
 7. Zwycięzcą rajdu jest każde dziecko, które pokona pętlę, niezależnie od czasu przejazdu. Na mecie będą czekały medale dla każdego dziecka.
 8. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Imprezy przy czym Uczestnik Rajdu, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej, nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem Imprezy oraz w formie mailowej. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika Rajdu.
 9. Uczestnicy pokonują trasę przejazdu rowerowego – około 600 m. Pętla oraz liczba okrążeń zależna jest od grupy wiekowej dzieci według harmonogramu:
  1. I grupa wiekowa: start 6-latków (1 okrążenie), dzieci urodzone w roku 2012
  2. II grupa wiekowa: start 7-latków (1 okrążenie), dzieci urodzone w roku 2011
  3. III grupa wiekowa: start 8-latków (2 okrążenia), dzieci urodzone w roku 2010
  4. IV grupa wiekowa: start 9-latków (2 okrążenia), dzieci urodzone w roku 2009
  5. V grupa wiekowa: start 10-latków (3 okrążenia), dzieci urodzone w roku 2008
 10. Na trasie i w trakcie przejazdu rowerowego przebywać mogą jedynie Uczestnicy Rajdu, obsługa oraz pojazdy posiadające przepustkę Organizatora.
 11. Uczestnicy Rajdu ustawiają się na starcie według wskazówek Organizatora.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w rajdzie na miejscu wydarzenia, w przypadku nieodebrania numerów startowych i kasku na 45 minut przed rozpoczęciem rajdu w danej grupie wiekowej.

 

HARMONOGRAM IMPREZY MICHELIN JUNIOR BIKE 2018

Godzina

Informacje

10:00

Start rejestracji.
Należy zarejestrować się min. 1 godz. przed startem danej kategorii wiekowej.

10:30

Oficjalne otwarcie Rajdu MICHELIN JUNIOR BIKE.
Powitanie uczestników przez Jarosława Michalaka, Dyrektora Generalnego Michelin Polska S.A.

10:55

Uroczyste rozpoczęcie rajdu przez ekipę kolarzy Michelin, Marcina Koniecznego oraz policjantów.

11:00

I grupa wiekowa: start 6-latków (1 okrążenie), dzieci urodzone w roku 2012

12:00

II grupa wiekowa: start 7-latków (1 okrążenie), dzieci urodzone w roku 2011

13:00

III grupa wiekowa: start 8-latków (2 okrążenia), dzieci urodzone w roku 2010

14:00

IV grupa wiekowa: start 9-latków (2 okrążenia), dzieci urodzone w roku 2009

15:00

V grupa wiekowa: start 10-latków (3 okrążenia), dzieci urodzone w roku 2008

17:30

Zakończenie rajdu.


Atrakcje towarzyszące w godzinach 10:00 - 17:30:

 • Miasteczko ruchu drogowego
 • Dmuchańce oraz atrakcje piknikowe dla dzieci
 • Animacje i konkursy dla dzieci
 • Serwis rowerowy z obsługą

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy każdej imprezy masowej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1160. z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „Imprezą”, organizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Eventage Małgorzata Mikulik, zwaną dalej „organizatorem”.
 2. Regulamin oraz postanowienia przepisów porządkowych dotyczących Terenu Imprezy obowiązują wszystkie osoby, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie Imprezy.
 3. Wejście i przebywanie osób na Terenie Imprezy oznacza bezwzględną akceptację Regulaminu oraz przepisów, o których mowa w ust. 4 powyżej.
 4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie, a ponadto uregulowanie prawa i obowiązków uczestników Imprezy.

 

§ 2
Wstęp na Imprezę

 1. Wstęp na Teren Imprezy jest zwolniony od opłat i przysługuje wszystkim osobom, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu (dalej zwane Uczestnikami Imprezy).
 2. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do przyjścia w określonym przez Organizatora przedziale czasowym.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia każdego uczestnika Imprezy, który narusza zasady kultury osobistej i przeszkadza innym osobom w odbiorze Imprezy.
 4. Na Terenie Imprezy obowiązuje zakaz wstępu dla osób wskazanych w §4 ust. 5 pkt. 1 Regulaminu.

 

§ 3
Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na Terenie imprezy

 1. Uczestnicy Imprezy (przez których rozumie się także Uczestników Rajdu) zobowiązani są:
  1. zachować się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie,
  2. stosować się do zarządzeń i poleceń Policji, Służb Porządkowych oraz przedstawicieli Organizatora,
  3. do opuszczenia Terenu Imprezy na wezwanie Organizatora,
  4. na wezwanie Służb Porządkowych okazać dowód tożsamości (legitymację, dowód osobisty, paszport, inny dokument, zaopatrzony w fotografię i adres osoby legitymowanej).
 2. Zakazuje się:
  1. wnoszenia na Teren Imprezy oraz spożywanie napojów alkoholowych i substancji odurzających;
  2. wchodzenie lub przechodzenie przez budowlę i urządzenia do powszechnego użytku, szczególnie fasady, płoty, mury, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy;
  3. wchodzenia na obszary, które są niedopuszczone dla uczestników Imprezy (np. zaplecze sceny, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe);
  4. dewastacja;
  5. rzucanie jakimikolwiek przedmiotami;
  6. używanie wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek, naruszających dobre obyczaje jakichkolwiek osób;
  7. posiadanie w trakcie imprezy:
   • materiałów wybuchowych;
   • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;
   • wyrobów pirotechnicznych;
   • materiałów pożarowo niebezpiecznych;
   • środków odurzających lub substancji psychotropowych, napojów alkoholowych;
  8. załatwianie potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi i zaśmiecanie terenu obiektu;
 3. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są wyrzucać odpady, śmieci i opakowania do przeznaczonych do tego celu koszy;
 4. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na Terenie Imprezy będą pociągnięte do odpowiedzialności karno – administracyjnej;
 5. Osoby naruszające Regulamin zostaną usunięte z Terenu Imprezy lub przekazane w ręce Policji
 6. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia uczestnicy i osoby obecne na Terenie Imprezy powinny:
  1. natychmiast powiadomić kierownika do spraw bezpieczeństwa, Służby Porządkowe lub Służby Informacyjne;
  2. unikać paniki;
  3. stosować się do poleceń i komunikatów Kierownika do spraw bezpieczeństwa, Służb Porządkowych lub Służb Informacyjnych;
  4. opuścić w sposób spokojny Teren Imprezy

 

§ 4
Bezpieczeństwo Imprezy

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom Imprezy oraz porządek jej trwania, poprzez służby porządkowe (zwane dalej „Służbami Porządkowymi”) i służby informacyjne (zwane dalej „Służbami Informacyjnymi”) oraz pomoc medyczną.
 2. Organizator powołuje kierownika do spraw bezpieczeństwa jako osobę wyznaczoną przez Organizatora i reprezentującą go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom, zwaną dalej „Kierownikiem do spraw bezpieczeństwa”.
 3. Kierownik do spraw bezpieczeństwa, członkowie Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych obowiązani są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora wydanego przez Organizatora.
 4. Kierownikowi do spraw bezpieczeństwa podlega Służba Informacyjna oraz Służba Porządkowa.
 5. Służby Porządkowe są zobowiązane:
  1. odmówić wstępu na Imprezę:
   1. osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie
    • zakazujące wstępu na Imprezę masową;
    • zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
   2. osobie odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w ust. 6 pkt. a) – e) poniżej;
   3. osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
   4. osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w art. 6 ust. 2 Ustawy;
   5. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
  2. Usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem;
  3. Usunąć z Terenu Imprezy, osoby które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem lub regulaminem Terenu Imprezy;
  4. Służby Informacyjne są zobowiązane do:
   1. informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze;
   2. informowanie o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych;
   3. niedopuszczenia osób uczestniczących w Imprezie do miejsc nie przeznaczonych dla publiczności;
   4. niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych działań zaradczych, w szczególności poprzez informowanie o nich Służb Porządkowych;
   5. pilnowania przestrzegania postanowień Regulaminu;
   6. reagowanie na skargi składane przez osoby uczestniczące w Imprezie.
 6. Służby Porządkowe są uprawnione do:
  1. nadzorowania bezpieczeństwa wejścia i wyjścia osób uczestniczących w Imprezie;
  2. niedopuszczania osób uczestniczących w Imprezie do miejsc nie przeznaczonych dla publiczności;
  3. sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
  4. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
  5. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w art. 8 ust. 2 Ustawy;
  6. wydawanie poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwanie ich do opuszczenia Imprezy;
  7. ujęciu w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych;
  8. informowanie o usytuowaniu na Terenie Imprezy punktów informacyjnych oraz punktów medycznych.

 

§ 5
Inne postanowienia

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na Terenie Imprezy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmiany przebiegu Imprezy bez podawania przyczyny, w tym skrócenie Imprezy bez uprzedzenia oraz zmiany jej programu, w szczególności w przypadku złych warunków atmosferycznych.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora, które powodują, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względów na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną.
 4. Regulamin dostępny jest w dniach Imprezy w punktach informacyjnych.